Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Blits-tegoedbon

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op iedere tegoedbon op de tickets van het feest Blits, verder te noemen “de Blits-tegoedbon”, die wordt uitgegeven via de website https://www.itsblits.nl/ of een van de andere kanalen van Blits.

Geldigheid tegoedbon
Voor alle Blits-tegoedbonnen geldt:

Bij inwisseling van de Blits-tegoedbon ontvang je bij aanschaf van een van onderstaande autopakketten 3 gratis autorijlessen of bij aanschaf van een van onderstaande motorpakketten 3 gratis AVB motorrijlessen. De categorie van de gratis rijlessen moet overeenkomen met de categorie van het aangeschafte pakket. Dit wil zeggen dat je 3 gratis rijlessen ontvangt voor de categorie waarvan je een pakket hebt aangeschaft.

Autopakketten die vallen onder de actievoorwaarden:
Instap pakket, Basis pakket, Standaard pakket en Compleet pakket

Motorpakketten die vallen onder de actievoorwaarden:
Basis pakket, Standaard pakket en Compleet pakket

• De 3 gratis rijlessen zijn uitsluitend geldig bij aankoop van een van bovenstaande pakketten voor de auto of motor.
• De 3 gratis rijlessen die met de Blits-tegoedbon zijn verkregen komen bovenop het aangeschafte pakket en worden niet in mindering gebracht op het aankoopbedrag.
• Alle andere categorieen (zoals bromfiets of vrachtauto) zijn uitgesloten van de actie.
• De klant dient op kantoor of via info@ronald.nu vooraf de tegoedbon(nen) te overhandigen, en indien van toepassing, aan te geven bij welk(e) pakket(ten) hij van dit tegoed gebruik wenst te maken.
• De tegoedbon is geldig gedurende de op de bon vermelde periode (t/m 31 december 2019).
• De tegoedbon kan maar één keer worden gebruikt en uitsluitend bij Ronald Verkeersopleidingen BV.
• De tegoedbon moet in één keer worden besteed, een eventueel restant komt te vervallen.
• De tegoedbon is persoonsgebonden, maar kan wel worden overgedragen aan een ander persoon dan degene die vermeld staat op het ticket.
• De tegoedbon kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere aanbieding, andere Blits-tegoedbonnen of andere Ronald Verkeersopleidingen BV kortings- of waardebonnen.
• De actie is niet geldig op reeds aangeschafte auto- of motorpakket(ten).
• Er wordt geen geld retour gegeven en de tegoedbon is niet inwisselbaar voor contanten.
• De geldigheid van de tegoedbon en de juistheid van het gebruik, is ter beoordeling van Ronald Verkeersopleidingen BV.
• De klant kan aan het niet kunnen gebruiken van de tegoedbon nimmer rechten ontlenen en de klant kan een tegoedbon nimmer achteraf of met terugwerkende kracht gebruiken (ná aankoop van een of meer pakketten kan de tegoedbon niet alsnog bij die aankoop gebruikt worden).

Op de aanschaf van een auto -of motorpakket gelden onze Algemene Voorwaarden. Dit is bij Ronald Verkeersopleidingen BV op te vragen of in te zien via de site. Bij aanschaf erken je dat je deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen, begrijpt en ermee akkoord gaat, zonder beperking of voorbehoud.

Misbruik en fraude
Bij vermoeden van misbruik van of frauduleus handelen met de Blits-tegoedbon(nen), is Ronald Verkeersopleidingen BV gerechtigd de Blits-tegoedbon(nen) ongeldig te verklaren en de eventueel verkregen gratis rijlessen te verrekenen met respectievelijk terug te vorderen van de klant.

Aansprakelijkheid
Ronald Verkeersopleidingen BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de Blits-tegoedbon(nen), noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de Blits-tegoedbon(nen).

Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is Ronald Verkeersopleidingen BV niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken, om welke reden dan ook, van de Blits-tegoedbon(nen).

Slotbepaling
Ronald Verkeersopleidingen BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze actievoorwaarden aan te brengen. De geldende actievoorwaarden zijn bij Ronald Verkeersopleidingen BV beschikbaar en staan op de site vermeld. Door gebruik te maken van de Blits-tegoedbon(nen) geeft de klant te kennen in te stemmen met deze actievoorwaarden. Indien enige bepaling uit deze actievoorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de actievoorwaarden onverminderd van kracht. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze actievoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden – Ronald Verkeersopleidingen BV

Oktober 2018