Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Ronald Verkeersopleidingen BV

Versie 1.3
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18-10-2017

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rijopleidingen, trainingen of overige diensten die door Ronald Verkeersopleidingen BV worden gegeven, hierna te noemen; RONALD.

Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, aanbiedingen en de totstandkoming ervan, gesloten tussen RONALD en contractant/deelnemer, inzake een bij RONALD gevolgde of nog te volgen training, rijopleiding, cursus of enige andere vorm van dienstverlening.
1.2 Het volgen van lessen of afnemen van andere diensten geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van RONALD.
1.3 Bijzondere van de voorwaarden van RONALD afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen.
1.4 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
RONALD: de aanbieder van de training, rijopleiding, cursus of andere vorm van dienstverlening.
Contractant: degene die voor zichzelf en/of voor anderen met RONALD een overeenkomst sluit betreffende een training c.q. cursus c.q. rijopleiding danwel een cursus of training inkoopt bij RONALD.
Deelnemer: degene die deelneemt aan een training, rijopleiding of training. Dit kan zijn degene die zelf heeft geboekt of ingeschreven, degene voor wie is geboekt en die de boeking heeft geaccepteerd of degene die op grond van vervanging deelneemt.
Product: elke vorm van rijles, training, opleiding, (nascholings)cursus of enige vorm van dienstverlening van RONALD.

Artikel 2 - Verplichtingen RONALD
RONALD is verplicht er zorg voor te dragen:
2.1 dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
2.2 dat de deelnemer zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
2.3 dat hij de deelnemer periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen informatie geeft over de progressie van de deelnemer en de voortgang in relatie tot de exameneisen;
2.4 dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door RONALD - onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden - daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), de Contactcommissie Chauffeursvakbekwaamheid (CCV), of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de deelnemer is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de deelnemer de kosten van het onderzoek aan RONALD heeft voldaan;
2.5 dat de deelnemer, die via RONALD het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, de CCV, of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;
2.6 dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles;
2.7 dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van €1.134.450,50 tegen aansprakelijkheid van RONALD jegens de contractant en/of deelnemer;
2.8 de deelnemer te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven;
2.9 de deelnemer te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan RONALD hiervan melding moet maken.

Artikel 3 - Verplichtingen deelnemer
De deelnemer is verplicht:
3.1 zich te houden aan de door RONALD op de lesafsprakenkaart schriftelijk vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
3.2 de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de op de lesafsprakenkaart afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de verkeersschool te gebeuren en dient persoonlijk op het kantoor van RONALD, telefonisch of per e-mail te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de deelnemer, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de deelnemer worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad;
3.3 alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
3.4 het met RONALD overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen;
3.5 bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek) een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen;
3.6 eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de deelnemer nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan RONALD hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
3.7 RONALD met DigiD te machtigen, zodat RONALD het examen kan aanvragen. RONALD kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld indien de deelnemer de machtiging achterwege laat;
3.8 te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de deelnemer nalaat dit te vermelden, kan RONALD niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4 - Betaling
4.1 RONALD is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De deelnemer dient deze kosten voor aanvang van de eerste les contant te voldoen.
4.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld (waaronder de intakeles) en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles contant voor aanvang worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken contant te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.3 Het is mogelijk om een totaal pakket in 3 termijnen te betalen. Het eerste termijn zal voor de start van het pakket moeten worden betaald. Het 2e termijn zal, afhankelijk van het gekozen pakket, in het midden van de opleiding moeten worden betaald en het 3e termijn moet uiterlijk 7 dagen voor het laatste examen worden betaald.
4.4 Als de contractant en/of deelnemer een pakket heeft afgesloten en de deelnemer stopt vroegtijdig of behaalt het rijbewijs terwijl het pakket nog niet volledig benut is, zal er geen restitutie mogelijk zijn.
4.5 RONALD is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden. De contractant en/of deelnemer heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
4.6 Indien contant dient te worden betaald en deze betaling blijft uit, dan ontvangt de contractant en/of deelnemer 14 dagen na de achterstand c.q. 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur. RONALD is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten.
4.7 Indien contractant en/of deelnemer 7 dagen na de termijn genoemd in het vorige lid nog niet heeft betaald, kan RONALD de contractant en/of deelnemer schriftelijk in gebreke stellen waarna hij door verloop van 7 dagen in verzuim is. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt.
4.8 Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door RONALD uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de contractant en/of deelnemer tot contante betaling c.q. tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
4.9 Indien de contractant en/of deelnemer in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan RONALD de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Alsdan is RONALD gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan RONALD in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie RONALD zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de contractant en/of deelnemer aannemelijk maakt dat RONALD minder schade lijdt.
4.10 Indien de contractant en/of deelnemer in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is RONALD gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de contractant en/of deelnemer schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. RONALD dient de contractant en/of deelnemer van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 5 - Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets), verder te noemen: het onderzoek
5.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste) contant aan RONALD te worden voldaan.
5.2 Veertien dagen na de datum van machtiging van de lesovereenkomst middels DigiD en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de deelnemer recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van RONALD waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR, de CCV, of het BNOR is ingediend.
5.3 Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de deelnemer niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan RONALD, of omdat de deelnemer geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de contractant en/of deelnemer.
5.4 Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de deelnemer en de vakantieperiode bij de aanvraag van het onderzoek aan RONALD is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van RONALD.
5.5 Terugbetaling van een eenmaal gereserveerd onderzoek bij het CBR voor aanvang is niet mogelijk.
5.6 RONALD is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de contractant en/of deelnemer een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.

Artikel 6 - Onderzoek naar de rijvaardigheid
6.1 Indien het CBR, de CCV of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan RONALD de contractant en/of deelnemer het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld onderzoek.
6.2 Indien de deelnemer het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
a. sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 3 lid 2;
b. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;
c. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal RONALD ervoor zorgen dat voor de deelnemer een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de contractant en/of deelnemer dit wenst. RONALD staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de contractant en/of deelnemer.
6.3 In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert RONALD bovendien dat de deelnemer, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, één gratis rijles ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een tussentijdse toets of andere tussentijdse deeltoetsen.

Artikel 7 - Annulering door contractant/deelnemer van een product van RONALD
7.1 Annulering van de inschrijving is niet mogelijk, tenzij:
a. de annulering geschiedt schriftelijk en de annulering is uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de cursus bij RONALD ontvangen;
b. bij annulering kan een vergoeding voor reservering van een cursusplaats, administratiekosten en het examengeld in rekening worden gebracht;
c. bij annulering vanaf 30 dagen tot 15 dagen voor aanvang van de training, cursus of rijlespakket wordt 50% doorberekend;
d. bij annulering vanaf 15 dagen tot 8 dagen voor aanvang van de training, cursus of rijlespakket wordt 75% doorberekend;
e. bij annulering vanaf 8 dagen voor aanvang van de training, cursus of rijlespakket wordt 100% doorberekend.
7.2 Bij het niet verschijnen op de training, cursus of rijlespakket zonder voorafgaande schriftelijke annulering wordt 100% doorberekend.
7.3 Een eenmaal aangevraagd en bij het CBR/CCV of enige ander examenbureau gereserveerd examen (zowel theorie als praktijk) kan niet meer worden geannuleerd en het examengeld is derhalve volledig verschuldigd.
7.4 Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van een losse praktijkles zal het volledige lesgeld worden doorberekend.

Artikel 8 - Wijziging en annulering door RONALD
8.1 RONALD kan in geval van zwaarwegende omstandigheden wijzigingen in de overeengekomen datum, tijd of plaats van de training, rijles of opleiding aanbrengen danwel annuleren. Zwaarwegende omstandigheden zijn onder meer:
a. omstandigheden van zodanige aard dat verdere gebondenheid van RONALD aan de overeenkomst niet kan worden gevergd;
b. slechte weersomstandigheden (vorst, ijzel, sneeuw, zware storm, hevige regenval, extreme hitte);
c. stroomstoringen en/of tekort aan watercapaciteit;
d. ernstige ziekte van een instructeur en er kan geen tijdige vervanging worden geregeld;
e. onvoldoende aanmeldingen, zulks ter beoordeling van RONALD.
8.2 RONALD kan in geval van onvoldoende aanmeldingen zoals vermeld in artikel 8.1, uitsluitend tot 2 dagen voor aanvang van de training annuleren. Wijzigingen en annuleringen worden de contractant en/of deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch meegedeeld. Indien de contractant en/of deelnemer (mede) voor anderen heeft geboekt dient hij deze anderen te informeren. Indien de wijzigingen en annuleringen voor de contractant en/of deelnemer in alle redelijkheid niet acceptabel zijn biedt RONALD voor zover dit mogelijk is en binnen een redelijke termijn een alternatief aan. Indien het niet mogelijk is een alternatief aan te bieden danwel het aangeboden alternatief redelijkerwijze niet acceptabel is, restitueert RONALD terstond aan de contractant en/of deelnemer het reeds betaalde cursusgeld waarvoor RONALD nog niet heeft gepresteerd. RONALD is in geen geval rente en/of schade vergoeding verschuldigd.

Artikel 9 - Vrijwaring
9.1 RONALD vrijwaart de deelnemer voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de deelnemer, alsmede bij het gebruik door de deelnemer van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
9.2 Indien de deelnemer, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de deelnemer RONALD volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel 10 - Klachtenregeling
10.1 De contractant en/of deelnemer kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en de rijinstructeur een beroep doen op bemiddeling door RONALD.
10.2 Het beroep op bemiddeling kan schriftelijk worden gedaan aan RONALD binnen 7 dagen nadat het geschil is ontstaan.
10.3 Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt wordt de rijopleiding ontbonden en zal er geen restitutie plaatsvinden voor het al reeds vooruitbetaald bedrag.

Artikel 11 - Rechtskeuze
11.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.