Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Ronald Verkeersopleidingen BV

Versie 2.7
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23-09-2022

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rijopleidingen, trainingen of overige diensten die door Ronald Verkeersopleidingen BV worden gegeven, hierna te noemen; RONALD.

Artikel 1 - Werkingssfeer
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, aanbiedingen en de totstandkoming ervan, gesloten tussen RONALD en contractant/deelnemer, inzake een bij RONALD gevolgde of nog te volgen training, rijopleiding, cursus of enige andere vorm van dienstverlening.
1.2 Het volgen van lessen of afnemen van andere diensten geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van RONALD.
1.3 Bijzondere van de voorwaarden van RONALD afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen.
1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.6 Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening door de leerling of indien deze minderjarig is door zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers of door het afnemen van een product.

Artikel 2 - Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
RONALD: de aanbieder (Ronald Verkeersopleidingen BV) van de training, rijopleiding, cursus of andere vorm van dienstverlening.
Contractant: degene die voor zichzelf en/of voor anderen met RONALD een overeenkomst sluit betreffende een training c.q. cursus c.q. rijopleiding danwel een cursus of training inkoopt bij RONALD.
Deelnemer: degene die deelneemt aan een training, rijopleiding, cursus of andere vorm van dienstverlening. Dit kan zijn degene die zelf heeft geboekt of ingeschreven, degene voor wie is geboekt en die de boeking heeft geaccepteerd of degene die op grond van vervanging deelneemt.
Product: elke vorm van rijles, training, opleiding, (nascholings)cursus of enige vorm van dienstverlening van RONALD.
Rijonderricht: Rijonderricht is het verkrijgen van rijlessen en aanwijzingen van de instructeur die de deelnemer zal opvolgen en benodigd zijn op verantwoorde wijze deel te nemen aan het CBR praktijkexamen teneinde een bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.
Instructeur: Degene die rijonderricht geeft aan de deelnemer teneinde het bewijs van rijvaardigheid voor de deelnemer te verkrijgen.

Artikel 3 - Algemeen
3.1 Gedurende een rijles is de deelnemer niet de juridische bestuurder van het voertuig, maar enkel de feitelijke bestuurder. Dit betekent dat zolang er sprake is van een rijles de instructeur, c.q. bij het afleggen van een examen voor het verkrijgen van een bewijs van rijvaardigheid de examinator, juridisch aansprakelijk is. Processen verbaal voor overtredingen van de Wegenverkeerswetgeving zijn derhalve de verantwoordelijkheid van de instructeur c.q. examinator. Dit geldt eveneens voor de gevolgen van een ongeluk. Onder een rijles wordt mede begrepen het afleggen van een onderzoek naar het verkrijgen van een bewijs van rijgeschiktheid en rijvaardigheid (rijexamen).

Artikel 4 - Verplichtingen RONALD
RONALD draagt er zorg voor dat:
4.1 rijonderricht wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
4.2 de deelnemer zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
4.3 er een rijopleiding wordt gegeven die er op gericht is de deelnemer zo ver op te leiden, dat er op verantwoorde wijze kan worden deelgenomen aan het CBR-praktijkexamen;
4.4 de deelnemer periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen informatie wordt gegeven over de progressie van de deelnemer en de voortgang in relatie tot de exameneisen;
4.5 de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door RONALD - onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden - daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), de Contactcommissie Chauffeursvakbekwaamheid (CCV), of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de deelnemer is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de deelnemer de kosten van het onderzoek aan RONALD heeft voldaan;
4.6 de deelnemer, die via RONALD het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, de CCV, of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;
4.7 de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles tenzij anders is overeengekomen;
4.8 er verzekeringen zijn afgesloten, welke een passende dekking bieden tegen aansprakelijkheid van RONALD jegens de contractant en/of deelnemer tijdens rijonderricht, dan wel onderzoek naar rijvaardigheid, veroorzaakte schade. Deze verzekeringen zijn in overeenstemming met hetgeen in de rijopleiding branche gebruikelijk is.

Artikel 5 - Verplichtingen deelnemer
De deelnemer verplicht zich:
5.1 aan het begin van de opleiding RONALD te machtigen met zijn DigiD gegevens + SMS bevestiging via mijn cbr.nl teneinde het reserveren van tussentijdse toets/examens mogelijk te maken. RONALD zal in iedere situatie in overleg en na goedkeuring van de deelnemer de tussentijdse toets/examens reserveren. Gelijktijdig vult de deelnemer een Gezondheidsverklaring in en betaalt deze rechtstreeks aan het CBR. Tevens zorgt de deelnemer dat deze gegevens actueel blijven. RONALD kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld indien de deelnemer de machtiging achterwege laat;
5.2 ervan te overtuigen of dat, indien het onderzoek naar de rijvaardigheid met goed gevolg is afgelegd, op grond van zijn/haar verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. RONALD kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld indien aan een deelnemer de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd;
5.3 te melden dat er geen sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van een motorvoertuig. Mocht gedurende de rijopleiding/het examen blijken dat de deelnemer een ontzegging heeft tot het besturen van een motorvoertuig dan is RONALD niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende consequenties en volgt nimmer terugbetaling van genoten rijlessen of examenvergoedingen;
5.4 een Gezondheidsverklaring in te dienen, naar waarheid in te vullen en te betalen aan het CBR. RONALD is niet aansprakelijk voor de uitslag van de medische rijgeschiktheid van de deelnemer. Terugbetaling van lesgeld over reeds gevolgde lessen is derhalve niet aan de orde;
5.5 te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Wachttijd wordt gekort op de oorspronkelijke lesduur. Bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging dient door de deelnemer de volledige lesprijs te worden voldaan; ook verandering van de eerder afgesproken plaats is alleen mogelijk wanneer dit tijdig is besproken en dit logistiek past in het lesschema van de instructeur;
5.6 de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de op de afgesproken tijd. Zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van RONALD te gebeuren en dient persoonlijk op het kantoor van RONALD, telefonisch of per e-mail te worden gedaan; app en sms-berichten worden niet geaccepteerd als opzegging. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de deelnemer, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de deelnemer worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad. Bij ziekte, aangetoond middels een doktersverklaring, wordt u ook gevrijwaard van betaling;
5.7 alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
5.8 bij een onderzoek naar de rijgeschiktheid, - tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek en versneld bijzonder examen - een geldig legitimatiebewijs (of geldig vervangend document), het zelfreflectie-formulier en de oproepkaart te kunnen overleggen. De oproepkaart wordt via TOP van het CBR toegestuurd op het bij de machtiging vermelde e-mailadres;
5.9 eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig mede te delen aan RONALD c.q. het examenbureau voordat het rijonderricht c.q. het onderzoek naar de rijvaardigheid wordt begonnen. Indien de deelnemer nalaat dit te doen en het rijonderricht c.q. het onderzoek naar de rijvaardigheid daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan RONALD hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
5.10 15 minuten voor de afgesproken tijd gereed te zijn voor het ontvangen van rijonderricht;
5.11 de autogordel te dragen, ook als hij/zij achterin de auto als passagier meerijdt. Indien er geen medische indicatie is voor het niet dragen van een autogordel, aangetoond met een verklaring van een arts, zal door RONALD bij het weigeren van het dragen van de autogordel geen rijonderricht worden gegeven. In deze situatie dient door de deelnemer de volledige lesprijs te worden voldaan;
5.12 voorafgaand aan het rijonderricht geen alcohol of andere stoffen tot zich te nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien dit door instructeur voor of tijdens het rijonderricht wordt bemerkt, wordt niet of niet langer rijonderricht gegeven en dient het volledige lesgeld te worden betaald. Indien de instructeur het niet bemerkt en desalniettemin er tijdens het rijonderricht schade aan het voertuig en/of schade bij derden ontstaat - die aantoonbaar het gevolg is van het gebruik van dergelijke stoffen - is alle daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de deelnemer en vrijwaart RONALD zich voor alle aansprakelijkheid;
5.13 na het aanvragen van een examen/tussentijdse toets is de deelnemer verplicht door te gaan met het volgen van het in onderling overleg nog benodigde aantal lesuren rijonderricht zoals overeengekomen met de instructeur voorafgaande aan de aanvraag bij het CBR tot het onderzoek naar de rijvaardigheid.

Artikel 6 - Betaling
6.1 RONALD is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De deelnemer dient deze kosten voor aanvang van de eerste les contant of giraal te voldoen.
6.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld (waaronder de intakeles) en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles voor de gestelde betalingscondities, dan wel contant of giraal voor aanvang, worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken contant of giraal te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.3 RONALD is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden. De contractant en/of deelnemer heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging. De verhoging van de verschuldigde bijdragen aan het CBR, CCV of BNOR worden doorberekend in de kosten van het examen/tussentijdse toets of nader onderzoek. Verhoging van de bijdragen aan het CBR, BNOR of CCV vallen buiten de ontbindende voorwaarden om de lesovereenkomst op te zeggen.
6.4 Indien contant of giraal dient te worden betaald en deze betaling blijft uit, dan ontvangt de contractant en/of deelnemer 14 dagen na de achterstand c.q. 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur. RONALD is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met de daarbij gepaard gaande administratiekosten. Deze bedragen € 14,50. RONALD is gerechtigd om bij een betalingsachterstand (tijdelijk) het rijonderricht te stoppen tot de achterstand in betaling is voldaan.
6.5 Indien contractant en/of deelnemer 7 dagen na de termijn genoemd in het vorige lid nog niet heeft betaald, kan RONALD de contractant en/of deelnemer schriftelijk in gebreke stellen waarna hij door verloop van 7 dagen in verzuim is. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt.
6.6 Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door RONALD uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de contractant en/of deelnemer tot contante of girale betaling c.q. tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
6.7 Indien de contractant en/of deelnemer in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan RONALD de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Alsdan is RONALD gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan RONALD in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie RONALD zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de contractant en/of deelnemer aannemelijk maakt dat RONALD minder schade lijdt.
6.8 Indien de contractant en/of deelnemer in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is RONALD gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de contractant en/of deelnemer schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. RONALD dient de contractant en/of deelnemer van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.
6.9 Als de contractant en/of deelnemer een overeenkomst in de vorm van een zogenaamd pakket heeft afgesloten en de deelnemer stopt vroegtijdig of behaalt het rijbewijs terwijl het pakket nog niet volledig benut is, zal er geen restitutie mogelijk zijn. Ook is het niet mogelijk om de betreffende overgebleven lessen, waarvoor deze in eerste instantie bedoeld zijn, te gebruiken voor een andere rijbewijscategorie of andere soort les. Tevens is dit persoonsgebonden en kan daarmee niet worden overgedragen aan een andere deelnemer.
6.10 Het is mogelijk om een overeenkomst in de vorm van een zogenaamd pakket in 2 of 3 termijnen te betalen. De termijninningen zullen gelijk staan aan het aantal maanden. In geval van 3 termijnen zal het eerste termijn voor de start van het pakket moeten worden betaald en is daarmee tevens de 1e maand. Het 2e termijn zal in de 2e maand die daarop volgt moeten worden voldoen. Het 3e termijn (laatste) moet in de 3e maand worden betaald. Wanneer de doorloopsnelheid van de opleiding binnen de 3 maanden valt dient het 2e termijn, afhankelijk van het gekozen pakket, in het midden van de opleiding te moeten worden betaald en het 3e termijn uiterlijk 7 dagen voor het laatste examen. Daarnaast worden er administratiekosten à € 25,00 in rekening gebracht als er in termijnen wordt betaald. Deze administratiekosten zullen in rekening worden gebracht bij de eerste termijninning. Wanneer er na deze eerste aanschaf een los product zoals losse rijles of examen wordt aangeschaft dient deze direct te worden voldaan en valt niet onder een mogelijke termijnbetaling. Bij volgende zogenaamde pakketten na het eerste aangeschafte pakket kan er opnieuw voor betalen in termijnen worden gekozen waarbij de regels van de doorloopsnelheid zoals bij het eerste zogenaamde pakket tellen. Ook hierbij geldt opnieuw dat wanneer er voor termijnen wordt gekozen er administratiekosten à € 25,00 in rekening worden gebracht, welke bij de eerste termijninning worden meeberekend.
6.11 RONALD maakt gebruik van Mollie’s diensten als betaaldienstverlener. Gegevens kunnen in die context tussen RONALD en Mollie worden gedeeld.

Artikel 7 - Theorie en theorie-examen
7.1 Leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen kunnen via de webshop op www.ronald.nu worden aangeschaft en dienen bij bestelling te worden voldaan aan de leverancier. Indien de contractant en/of deelnemer geen theoriecursus of theorieboeken besteld via de webshop zal hij/zij zichzelf vergewissen dat actueel lesmateriaal wordt gebruikt. Tevens bestaat de mogelijkheid om een theoriepakket bij RONALD te kopen.
7.2 De deelnemer verplicht zich bij het laten vastzetten van een theorie-examen door RONALD dat er direct kosten voor hem of haar in rekening worden gebracht. Tevens kan het betreffende theorie-examen niet meer worden geannuleerd en/of worden verzet. De deelnemer die is ingepland voor het theorie-examen kan niet meer opnieuw worden gereserveerd of eruit worden gehaald totdat de datum die is gereserveerd is verstreken. Wanneer een theorie-examen wordt vastgelegd is dit definitief en worden er kosten doorberekend die voor of tijdens het vastzetten moeten worden betaald. Alleen bij bijzondere omstandigheden zoals ziekte o.i.d. is er het CBR restitutieformulier met bewijs.
7.3 De deelnemer zorgt dat hij/zij op het moment dat dit nodig is in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat.

Artikel 8 - Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, tussentijdse toets, nader onderzoek of andere deeltoets), verder te noemen: het onderzoek
8.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de Gezondheidsverklaring (of het verstrekken van de laatste) contant of giraal aan RONALD te worden voldaan.
8.2 Binnen veertien dagen na betaling van de aanvraag van het onderzoek geeft de contractant en/of deelnemer per mail door op welke datum hij/zij verhinderd is om een TTT of examen af te leggen. Indien de contractant en/of deelnemer geen data van verhindering aangeeft zal een willekeurige datum die beschikbaar is in het TOP reserveringssysteem worden vastgelegd.
8.3 Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de deelnemer niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan RONALD, of omdat de deelnemer geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de contractant en/of deelnemer.
8.4 Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de deelnemer en de vakantieperiode bij de aanvraag van het onderzoek aan RONALD is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van RONALD.
8.5 Terugbetaling van een eenmaal gereserveerd onderzoek bij het CBR, BNOR of CCV is niet mogelijk.
8.6 RONALD is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de contractant en/of deelnemer een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.

Artikel 9 - Onderzoek naar de rijgeschiktheid
9.1 Wanneer één of meerdere vragen op de Gezondheidsverklaring met Ja moeten beantwoord worden dan volgt nader onderzoek door het CBR. De kosten voor de huur van het lesvoertuig om rijproef Rijgeschiktheid af te leggen worden apart in rekening gebracht. 
9.2 Wanneer de Gezondheidsverklaring niet naar waarheid is ingevuld en tijdens het onderzoek rijvaardigheid (TTT of rijexamen) de examinator besluit hiervan melding te maken bij de arts van het CBR zijn alle hieruit voortvloeiende consequenties en kosten voor rekening van de contractant en/of deelnemer.

Artikel 10 - Onderzoek naar de rijvaardigheid
10.1 Indien het CBR, de CCV of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan RONALD de contractant en/of deelnemer het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld onderzoek.
10.2 Indien de deelnemer het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
a. sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 5 lid 6;
b. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;
c. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is;
zal RONALD ervoor zorgen dat voor de deelnemer een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de contractant en/of deelnemer dit wenst. RONALD staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de contractant en/of deelnemer.

Artikel 11 - Annulering door contractant en/of deelnemer van een product van RONALD
11.1 Annulering van de inschrijving is niet mogelijk, tenzij:
a. de annulering geschiedt schriftelijk of per mail en de annulering is uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het gekozen product bij RONALD ontvangen;
b. bij annulering kan een vergoeding voor reservering van een cursusplaats, administratiekosten en het examengeld in rekening worden gebracht;
c. bij annulering vanaf 30 dagen tot 15 dagen voor aanvang van het gekozen product wordt 50% doorberekend;
d. bij annulering vanaf 15 dagen tot 8 dagen voor aanvang van het gekozen product wordt 75% doorberekend;
e. bij annulering vanaf 8 dagen voor aanvang van het gekozen product wordt 100% doorberekend.
11.2 Restitutie van reeds betaalde opleidings-/cursus-/lesgelden vindt uitsluitend plaats, zoals hiervoor onder 11.1 omschreven, onder aftrek van gemaakte administratiekosten van € 24,50. Bovendien vindt in geval de overeenkomst onder een speciaal aanbiedingstarief tot stand is gekomen slechts restitutie plaats onder aftrek van het normale tarief.
11.3 Bij het niet verschijnen op het gekozen product zonder voorafgaande schriftelijke of digitale annulering wordt 100% doorberekend.
11.4 Een eenmaal aangevraagd en bij het CBR, BNOR of CCV of enige ander examenbureau gereserveerd examen (zowel theorie als praktijk) kan niet meer worden geannuleerd en het examengeld is derhalve volledig verschuldigd.
11.5 Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van een losse praktijkles zal zoals benoemd in artikel 5 lid 6 het volledige lesgeld worden doorberekend.
11.6 Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld wanneer deze niet (volledig) worden gebruikt.
11.7 Indien de ontbinding aan de contractant/deelnemer toerekenbaar is, is RONALD gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 12 - Wijziging en annulering door RONALD
12.1 RONALD kan in geval van zwaarwegende omstandigheden wijzigingen in de overeengekomen datum, tijd of plaats van de training, rijles of opleiding aanbrengen danwel annuleren. Zwaarwegende omstandigheden zijn onder meer:
a. omstandigheden van zodanige aard dat verdere gebondenheid van RONALD aan de overeenkomst niet kan worden gevergd;
b. slechte weersomstandigheden (vorst, ijzel, sneeuw, zware storm, hevige regenval, extreme hitte);
c. stroomstoringen en/of tekort aan watercapaciteit;
d. ernstige ziekte van een instructeur en er kan geen tijdige vervanging worden geregeld;
e. onvoldoende aanmeldingen, zulks ter beoordeling van RONALD.
12.2 RONALD kan in geval van onvoldoende aanmeldingen zoals vermeld in artikel 12 lid 1, uitsluitend tot 2 dagen voor aanvang van de training annuleren. Wijzigingen en annuleringen worden de contractant en/of deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch meegedeeld. Indien de contractant en/of deelnemer (mede) voor anderen heeft geboekt dient hij deze anderen te informeren. Indien de wijzigingen en annuleringen voor de contractant en/of deelnemer in alle redelijkheid niet acceptabel zijn biedt RONALD voor zover dit mogelijk is en binnen een redelijke termijn een alternatief aan. Indien het niet mogelijk is een alternatief aan te bieden danwel het aangeboden alternatief redelijkerwijze niet acceptabel is, restitueert RONALD terstond aan de contractant en/of deelnemer het reeds betaalde cursusgeld waarvoor RONALD nog niet heeft gepresteerd. RONALD is in geen geval rente en/of schade vergoeding verschuldigd.
12.3 In geval van een periodiek overeengekomen betalingsverplichting of betalingsregeling in de vorm van een offerte is RONALD gerechtigd de prijzen en tarieven te verhogen. 
12.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van RONALD op de deelnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien RONALD de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
12.5 Indien RONALD tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 13 - Privacy beleid
13.1 RONALD verwerkt ter uitvoering van de cursus-, les- dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke de contractant dan wel deelnemer met RONALD aangaat persoons- en/of bedrijfsgegevens. RONALD verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbeschermingsbescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de lesovereenkomst, waar het privacybeleid onderdeel van uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek RONALD uw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden.

Artikel 14 - Geheimhoudingsverklaring
14.1 RONALD verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de cursus-, les- ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke de contractant dan wel deelnemer met RONALD aangaat van alle (bijzondere) persoons- en/of bedrijfsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. RONALD garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoons- en/of bedrijfsgegevens van contractanten en/of deelnemers, gebonden zijn middels de aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoons- en/of bedrijfsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Artikel 15 - Vrijwaring
15.1 RONALD vrijwaart de deelnemer voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de deelnemer, alsmede bij het gebruik door de deelnemer van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
15.2 Indien de deelnemer, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de deelnemer RONALD volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.
15.3 De aansprakelijkheid van RONALD is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. RONALD is nooit aansprakelijk voor enige directe kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.

Artikel 16 - Klachten
16.1 De contractant en/of deelnemer kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en de rijinstructeur een beroep doen op bemiddeling door RONALD.
16.2 Het beroep op bemiddeling kan schriftelijk worden gedaan aan RONALD binnen 7 dagen nadat het geschil is ontstaan.
16.3 Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt wordt de rijopleiding ontbonden en zal er geen restitutie plaatsvinden voor het al reeds vooruitbetaald bedrag.

Artikel 17 - Rechtskeuze
17.1 Het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.